Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
607 postów 6834 komentarze

www.myśląca.pl

alfa.com.hel - Chcę zamieszczać rozważania biblijne, świadectwa Bożego działania i poezję...Mój status- nauczyciel na emeryturze- humanista, teolog; dobra znajomość zagadnień biblijnych i egzystencjalnego wymiaru Słowa Bożego.

DANIEL, MĄŻ BOŻY...kontra magowie

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

" Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga."

DANIEL ZABRANY DO NIEWOLI:

"Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców  młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu.

Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz.  Nadzorca służby dworskiej nadał im imiona, Danielowi - Belteszassar, Chananiaszowi - Szadrak, Miszaelowi - Meszak, Azariaszowi zaś Abed-Nego. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które [król] pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać.  Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej

Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: «Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał, że wasze twarze są chudsze niż [twarze] młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla». Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: «Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia.  Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś».  Przystał na to żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie.  A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny.

 Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma orazmądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów.  Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi, i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu.  We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedkładał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie.  Przebywał tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa.

Sen Nabuchodonozora o posągu......

"Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich...."

"Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymitowarzyszami.  Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich.  Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: «Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy?» Ariok przedstawił Danielowi sprawę.  Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia [snu].  co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi.  Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu.Wielbił więc Boga Nieba...."

"Daniel mówił tymi słowami:«Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem. On to zmienia okresy i czasy,
usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym.
On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność,
a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię.
Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy,
sprawę królewską nam oznajmiłeś».".....

A OTO MĘDRCY ZE WSCHODU:  Ewangelia Mateusza

"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy  i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».  Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.  Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.  Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok...."

"Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy."

"A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon»..."

"Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię."

"Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.  Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.  A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny."

BYLI PRZEKONANI, ŻE WIDZĄ NOWONARODZONEGO KRÓLA...BOWIEM TU, w Jerozolimie poznali Proroctwo...Herod natomiast wypytując o czas ukazania sie gwiazdy, potwierdzał im, że oto narodził się król....

"A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela"

 TAK WŁAŚNIE JEZUS OBJAWIŁ SIĘ POGAŃSKIEMU ŚWIATU...I TAK, JAK WCZEŚNIEJ  PAN BÓG OCHRONIŁ ŻYCIE MOJŻESZA, PONIEWAŻ GO WYBRAŁ DO WYKONANIA SWOJEGO PLANU, TAK I TERAZ OCHRANIA ŻYCIE SWOJEGO SYNA I PRZEKAZUJE MĘDRCOM NAKAZ, ABY NIE WRACALI DO HERODA....        WYMOWNYM JEST  TEŻ FAKT, ŻE BÓG przekazuje swój nakaz po tym, jak Mędrcy pokłonili się Jezusowi, ofiarując Mu Dary...W tym momencie jest to pierwsze działanie Boże- w naszym życiu Bóg działa również od momentu, gdy uznamy Jego Zwierzchność nad Nami...

POSTAWA DANIELA :

DANIEL ZABRANY DO NIEWOLI...musi podporządkować się królowi.....

- "Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które [król] pijał"

-"Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz  mądrość. Daniel posiadał rozeznanie wszelkich widzeń i snów. "

- WIEDZA I MĄDROŚĆ DANIELA POCHODZI OD BOGA...

- MIMO NIEWOLI DANIEL Wielbił więc Boga Nieba....

- "Daniel mówił tymi słowami:«Niech będzie błogosławione imię Boga przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem.

POSTAWA MĘDRCÓW:

- Postawy odwagi i świadectwa swojej wiary- swego Boga, nie ma w postawie Mędrców- ponieważ są oni poganami....Wiedzie ich ciekawość

- MĘDRCY ZE WSCHODU NIE ZNAJĄ BOGA, KIERUJĄ SIĘ TYLKO ASTROLOGIĄ;

Trzej Magowie tak naprawdę byli astrologami, którzy dlatego udali się w podróż do Betlejem, bo wcześniej wykreślili horoskop. Zobaczyli w nim królewską koniunkcję Księżyca z Jowiszem i to ona prowadziła ich do Dzieciątka Jezus, a nie nadprzyrodzone widowisko na nieboskłonie. Michael Molnar (University of Wisconsin)

Wróżbiarstwo i stawianie horoskopów było w tamtych czasach szeroko rozpowszechnione, a wszelkie sztuki mantyczne zdążyły zyskać sobie nie tylko zwolenników, ale i zawziętych wrogów, głównie wśród niektórych filozofów.

Chrystus jako Helios w centrum zodiaku.

Nie wszyscy uczeni wyrażali się o astrologii z dezaprobatą. Elity Wiecznego Miasta były nią wręcz oczarowane. Zresztą warto przypomnieć, że powstanie Rzymu było ściśle konsultowane z astrologiem Lucjuszem Firmanusem, który na podstawie układów gwiazd wyznaczył dokładny termin budowy nowego imperium. Później, uczony i senator, Nigidiusz Figulus jako pierwszy usiłował połączyć astrologię z ówczesnymi wierzeniami rzymskimi, wykazując, że nie stoi ona w sprzeczności z religią. Co więcej, astrologia pomagała cesarzom w utrzymaniu władzy i eliminowaniu przeciwników politycznych. Na przykład Gajusz Oktawiusz (I w. p.n.e.) usłyszał same dobre wieści od astrologa Teogenesa, który gdy zobaczył horoskop cesarza, skoczył z miejsca i rzucił mu się do nóg w hołdzie. Oktawiusz był zachwycony prognozą i krótko potem kazał wybić monety z wizerunkiem Koziorożca, bo w tym znaku miał Księżyc. Oktawiusz August był tak wielkim entuzjastą astrologii, że Marek Maniliusz, napisał dla niego dydaktyczny poemat astrologiczny Astronomicę – podręcznik opisujący z detalami sztukę przewidywania przyszłości z gwiazd.

MĘDRCY nie pytają Boga, nie prowadzi ich Duch Pański....Prowadzi ich gwiazda...Ujrzeli i idą bez pytania Boga o drogę...Rozpytują przypadkowe osoby;«Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?"

- DZIAŁANIE POTAJEMNE, SPISKOWE...Rozmawiają z szatańskim wrogiem Jezusa i jemu zdradzają swoją wiedzę.....

 - MĘDRCY SWOJĄ WIEDZĘ CZEPIĄ Z ASTROLOGII I Z MAGII..

 OWOCE DZIAŁANIA DANIELA:

 " Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła.  Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział: «Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę».Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu."

"Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, zamieszkałych po całej ziemi: «Wasz pokój niech będzie wielki!  Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącymi trwa na wieki.  On ratuje i uwalnia,  dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi.
On uratował Daniela z mocy lwów»." 

OWOCE DZIAŁANIA MĘDRCÓW:

"Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.  Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
  Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma"

PRAWDA, ŻE MĘDRCY W KOŃCOWEJ  SCENIE, ZAWIEDLI  HERODA, ALE TO NIE BYŁA ICH ZASŁUGA, A INTERWENCJA BOGA OJCA...

A OTO MATACTWA BLOGERA:

// DANIEL, PRZEŁOŻONY ASTROLOGÓW! -  tytuł notki, z tym wkrzyknikiem!!!- swoją wymową głosi sensację... Jednak postawienie Daniela na równi z Mędrcami, pisanie przy tym :

// przed wiekami żył sobie pewien mąż. Był to człowiek, a jakże, wierzący i Duchem Boga Żywego ogarnięty.

 a król Nebukadneccar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym kapłanów zajmujących się magią, zaklinaczy, Chaldejczyków i astrologów//

 Przekład Nowego Świata

 No proszę... Daniel, światły Chrystusowy uczeń, człowiek wybrany do spraw wyższych, w którym przebywał Duch Boga Żywego, na dworze króla Nabuchodonozora był między innymi  przełożonym kapłanów zajmujących się magią i różnych zaklinaczy, a także Chaldejczyków i astrologów.

Jeszcze raz powtórzę, by otumanieni jadem nienawiści do Pana Jezusa Chrystusa, pewni ludzie, Świadkami... zwani, poszli po rozum do głowy.//

TAKIE TREŚCI, BEZ ROZEZNANIA - KIM BYŁ DANIEL?; SKĄD CZERPAŁ SWOJĄ WIEDZĘ?; DLACZEGO BYŁ WE WSPOMNIANYM MIEJSCU? - staja się zwyczajną herezją...Przy tym nazywanie Daniela Światłym Chrystusowym uczniem, dobitnie swiadczy, że autor nie ma pojęcia o czym pisze....

Oburzająca jest buta autora, który wypisując herezje, równocześnie poniża godność innych; w tym przypadku - moją i blogera rouxa, a w szerszym wymiarze KATOLIKÓW I ŚJ....

//Gdy będziesz Świadku... czytał powyższy artykuł, to zastanów się nad tym, jak nazywali Daniela ci, którzy nie wiedzieli o tym, że to człowiek Boży? //- pisze bloger...

Tu już nie ma odrobiny szacunku dla drugiego Człowieka...

//Oczywiście w ich oczach, skoro był przełożonym astrologów, to musiał być największym znawcą astrologii, prawda? Musiał w astrologii się wyróżniać, by przed majestatem króla być uznanym! Tak, tak, musiał być największym i to takim, który przedstawił cudowne dowody swojego "czarnoksięstwa".// BLUŹNIERSTWO !!! DANIEL O WSZYSTKO PYTA BOGA I MÓWI TYLKO TO, CO MU PRZEKAZUJE BÓG...

Bloger zamieszcza mój link:

http://alfa.com.hel.neon24.pl/post/115785,uwaga-do-ostatniego-postu-kerena

Komentarze:

 @57KerenOr 12:51:07

//Ile nienawiści i egoizmu trzeba mieć w swoim sercu, by posądzać Pana Jezusa o bicie ludzi pejczem! // KUPCZYSZ BOŻYM SŁOWEM, A KUPCZĄCYCH JEZUS PRZEGANIAŁ PEJCZEM...

//Kto przez Ciebie przemawia Alfo? Jakiż zły duch zawładnął Twoim rozumem?// ZAPYTAJ O TO JEZUSA- okey !!!J
//Jest Pan Bóg Alfo, Który może Ci pomóc. To Pan Jezus, Syn Boga Ojca. Zwróć się do Niego o pomoc. Zaufaj Mu i porzuć demoniczne katolickie nauki.// NIE BLUŹNIJ....A DEMONÓW SZUKAJ OBOK SIEBIE, siedzi na twoich plecach... Jeszcze Cię wytarmosi, jeszcze zapłaczesz prześmiewco..."lwie ryczący", co krążysz, i patrzysz kogo pożreć" - ZŁY DUCHU- niech cię BÓG POGRĄŻYĆ RACZY...

          Serdecznie pozdrawiam. Helena

 

KOMENTARZE

 • Tak
  Moj bowiem aniol jest.z Wami i on sam szuka dusz Waszych.

  Pozdrawiam:)
 • @Zorion 10:50:54
  Dziękuję ! serdecznie Cie pozdrawiam. Helena
 • @alfa.com.hel
  CZYŻBYŚ UWAŻAŁA, ŻE TO DUCH SZATAŃSKI NA POCZĄTKU KIEROWAŁ MAGAMI?

  No cóż, używając Biblijnego określenia, rzekłbym, że to nie duch szatański, a Duch Święty Mędrców wezwał i pobudził do wyruszenia w drogę, by w końcu zaprowadzić ich do Betlejem, gdzie oddali hołd Zbawicielowi, Synowi Boga Ojca.

  Z Twojej wypowiedzi wynika jednak, że było inaczej. W jakiś więc sposób popierasz naukę Świadków..., że przez pewien choćby czas prowadził ich szatan. No jeśli nadal nazywasz się katoliczką, to pogratulować, pogratulować.

  Ty przecież napisałaś wyraźnie, że Duch Pański mędrców nie prowadził. Czy słyszycie katolicy, jakie herezje tutaj Alfa głosi?

  Piszesz bowiem:

  „MĘDRCY nie pytają Boga, nie prowadzi ich Duch Pański....Prowadzi ich gwiazda...Ujrzeli i idą bez pytania Boga o drogę...Rozpytują przypadkowe osoby;«Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?"
  - DZIAŁANIE POTAJEMNE, SPISKOWE...Rozmawiają z szatańskim wrogiem Jezusa i jemu zdradzają swoją wiedzę.....
   - MĘDRCY SWOJĄ WIEDZĘ CZEPIĄ Z ASTROLOGII I Z MAGII.

  - MĘDRCY ZE WSCHODU NIE ZNAJĄ BOGA, KIERUJĄ SIĘ TYLKO ASTROLOGIĄ;

  Trzej Magowie tak naprawdę byli astrologami, którzy dlatego udali się w podróż do Betlejem, bo wcześniej wykreślili horoskop. Zobaczyli w nim królewską koniunkcję Księżyca z Jowiszem i to ona prowadziła ich do Dzieciątka Jezus, a nie nadprzyrodzone widowisko na nieboskłonie. Michael Molnar (University of Wisconsin)”.

  ***

  Mędrcy kierują się tylko astrologią? – Twój wymysł!
  Magowie zanim udali się w drogę wykreślili horoskop? – Twój wymysł!
  Zobaczyli koniunkcję Księżyca z Jowiszem? – Twój wymysł!

  Zbyt dużo absurdów, by postawić Ci jedną gwiazdkę!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Autorka
  Brawo Heleno
  Nie boisz się myśleć samodzielnie.
  Kerenor natomiast swoim zwyczajem widzi tylko to, co mu odpowiada.
  Pozdrawiam
 • Napracowałaś się.....5 *****
  Dla miłujących prawdę ze Słowa Bożego, kalumnie Kerena i jego manipulacje Biblią, same się dyskredytują.

  Ale może trzeba tym bez wiedzy, ale mniej zadufanym w sobie, których Słowo nazywa 'świadomymi swych potrzeb duchowych(Mt 5:3 NW), ubogimi w duchu(BT)' - prosto z mostu powiedzieć, że wiedza pochodząca od Boga Nieba diametralnie różni się od tajemnej wiedzy kapłanów zajmujących się magią, zaklinaczy, Chaldejczyków i astrologów.


  :)))
 • @alfa.com.hel
  DUCH BOŻY PROWADZIŁ MAGÓW!

  Hm...

  Zatem zaczynamy od nowa. Przed kilkoma miesiącami oddawałaś pokłony Naftalemu! Czyżbyś faktycznie uważała, że szatan był prowodyrem podróży magów?

  Że roux i vitae uważają, iż szatan prowadził Mędrców, to rzecz wiadoma od dawna. No i wymienieni wyżej dają Ci piątala. No, no, niezręczna sytuacja Alfo-katoliczko, czyż nie?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @roux 11:36:19
  Witaj roux !~
  Kerenor przekroczył już wszelkie granice absurdu....O innych nie wspomnę...Biedak apeluje do katolików;
  //Ty przecież napisałaś wyraźnie, że Duch Pański mędrców nie prowadził. Czy słyszycie katolicy, jakie herezje tutaj Alfa głosi?//GDYBY prowadził nie spotkaliby Heroda,,,,
  "A Ci których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi"- Oni mogli się stać, później, ale nie w chwili wyruszenia....KK uczy, że są przedstawicielami świata pogan...
  Pozdrawiam Cie :)
 • @via vitae 12:10:50
  Tak- trzeba ! Dobrze, ze to podkreślasz...
  Biedak, jest tak żądny chwały, ze już wymyśla sensacje Biblijne.

  Pozdrawiam. :))))
 • @via vitae 12:10:50
  /wiedza pochodząca od Boga Nieba diametralnie różni się od tajemnej wiedzy kapłanów zajmujących się magią, zaklinaczy, Chaldejczyków i astrologów./
  Jak można tego nie rozumieć?
 • @roux 20:17:21
  Myślę, że błąd blogera polega na tym, że on Nas tak nisko i tak prześmiewczo traktuje, że zapomina iż MY jesteśmy Osobami myślącymi- a przy tym chciałby ośmieszać Nas co do znajomości Pisma Świętego...
  Nie rozumie też, że Osoby będące w różnych wyznaniach mogą, mimo różnic, wystąpić wspólnie w obronie SŁOWA BOŻEGO, gdy jest Ono nadużywane do spraw niegodnych, gdy NIM się kupczy...
  A teraz pozostawiam Was, bowiem za chwile rozpoczynamy Nocne Czuwanie- życzę Bożych Łask i owocnej dyskusji- włączę się dopiero jutro...Pozdrawiam. Helena
 • Autorka
  Same zawiłości zestawienia zdarzeń i postaci biblijnych, choć niewątpliwie dobrze tu przedstawione i potrzebne dla odkłamywania propagandy, która ma jakieś niecne cele, to wydają mi się dziś mniej ciekawe, jak sama postać polemisty.

  Przeprowadziłem pewną medytację (oderwaną od tego, co się dzieje w tej dyskusji, czy działo we wcześniejszych Waszych dyskusjach, których zupełnie nie znam) nad zagadkowym, a groźnie brzmiącym, twardym (dwa razy występuje w nim litera r) nickiem „57 Keren Or” - w którym 57 (kolejna liczba w pewnej sekwencji) i Or (od oro – złoto, lub od alternatywy – pytanie „czy?” („tu be „or” not tu be”)) są pisane kolorem żółtym (symbol złota), a Keren czerwonym (symbol ducha, ale też ognia, progresji i krwi). Do tego w tle związany obraz lwa (symbol złego ducha i „diabła co pożera”) do tego składniki nicka pisane z dużej litery (symbol imienia własnego człowieka, zwierzęcia lub ducha, ale i osoby Boga).

  Stwierdziłem więc, że odczytanie symboliki tego nicka nie jest możliwe, choć pojawiła się myśl, że odnosi się on do dokonywania wyborów, osądów, wymierzania kar, podejmowania decyzji dotyczących wielu czynników na raz.

  57 odnosić mogło by się do pewnego systemu kryteriów, kwalifikacji, praw lub zakazów – z pewnością liczącego ich wiele więcej jak 57, ale szczególnie wyróżniającego ten 57-my. Jakieś „złote pytanie”, „złoty podział”, „wagę”, „miecz”, jakaś „sztanca złego ducha”, „demon”, jakiś „stan zawieszenia nad tym co realne” – niebezpieczne tym, że już nie musi wracać do realizmu, do świata idei, a może prowadzić ku ideologicznym, demonicznym albo okultystycznym, dowolnie utopijnym iluzjom. Zwłaszcza iluzjom, które kiedy zostają spojone z emocjami nadmiernymi, ze zdarzeniami, szczegółami, relacjami i wyborami prowadzą ku ideologiom – niebezpiecznym tym, że się już dają przenosić z obiektu na obiekt, krzywdzić dobrych i mających rację moralną.

  Niebezpieczne zwłaszcza tym, że otwierające określoną narrację rzeczywistości – jedyne słuszności, drogi bez powrotu, matrixy, w których złem jest pójść za wizją, ale też złem jest pójść ku odpowiedniej antywizji i złem jest tolerancja, zaś walka już musi prowadzić do wyniszczenia i ofiar - a zejść z ideologicznej linii się nie daje (choć daje się zacierać granice między ideologiami).

  Narzuca się narracja rzeczywistości przez prawo typowa w sferze polityki i dla religii niechrześcijańskich, szalenie niebezpieczna, nieludzka, ale i narracja rzeczywistości przez zło – szczególnie perfidna, bo w przecieństwem do naturalnego patrzenia na rzeczywistość świata stworzonego przez Boga, Boga który jest dobry mamy zło jako przeciwieństwo do dobra – w tej sytuacji zmienić kierunek, to tyle, co nawrócić się do Boga, zaś narracja przez zło nie stawia już alternatywy nawrócenia.

  W narracji rzeczywistości przez zło nawrócić się już nie daje, bo przeciwieństwem dla zła jest inne zło. W tej narracji bowiem dobro jest tylko kropelką w bezmiarze możliwości uczynienia źle (choć kłamliwie jako alernatywa dla zła, zło jest u sprzedawane jako dobro). Jest więc nieskończony wybór możliwości popełnienia zła, nieskończona liczba „alternatyw” w których po obu ich stronach jest zło – raz „większe”, raz „mniejsze”, ale zawsze zło, zawsze ideologie, zawsze droga ku zatraceniu.
  Także po dokonaniu wyboru zła znowu alternatywą dla niego, kiedy już dojrzeje potrzeba zmiany, też pozostaje zło, bo sytuacja się powtarza.

  Po niniejszym poście narzuca się uwaga, że 57KerenOr trwa w narracji rzeczywistości przez zło, wręcz szuka zła – okłamuje się tylko, że wykluczając złe drogi znajdzie dobrą.

  Oczywiście dobro gdzieś jest, powrót do idei, do możliwości przeżycia w dłuższym dystansie jest - tylko dokąd nie nastąpi Boża interwencja, nie jest on w stanie poznać tej właściwej drogi.

  Teraz pytanie, czy można mu pomóc? Czy można „wyjść przed orkiestrę”, czyli przed Pana Boga odnośnie wskazania mu tej dobrej drogi?

  Pozdrawiam
 • @miarka 00:14:57
  Witam pośród nocy!
  //Same zawiłości zestawienia zdarzeń i postaci biblijnych, choć niewątpliwie dobrze tu przedstawione i potrzebne dla odkłamywania propagandy, która ma jakieś niecne cele, to wydają mi się dziś mniej ciekawe, jak sama postać polemisty.//
  Postać polemisty jest i barwna i wyjątkowa; zacznijmy od spojrzenia na pewna organizację;
  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.keren-or.org/&usg=ALkJrhjjA1xNWgBw-cZGIrMRGcOcRn9DTg

  http://www.kerenor.fr/

  https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiEiYj5xKrKAhVGj3IKHbMICMMQFghYMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.eioba.pl%2Fa%2F2gpu%2Fdlaczego-ja-kerenor-nie-obchodze-swiat-bozego-narodzenia&usg=AFQjCNFijHPLuGBTfCz4iuICJO__7rDG2A&sig2=d__Z2S5WMvvUzvIkLdyvVQ -fragmenty z tej strony są tematami notek KerenOra 57- plagiat?- nie badałam Kto jest kto...


  https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwj-wIaFyKrKAhWGnnIKHeevCN4QFghNMAY&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKerenOrCenter%2F&usg=AFQjCNG8c5_jL6yY-8-M3yfon0xO6oUQ_Q&sig2=NYNktVsXmSXwEtliCoyUBQ

  Myślę, że tu są wskazówki- niestety nie znam angielskiego- więc nie wchodzę w niektóre wiadomości.
  Wszystko wskazuje na to, ze jest to Organizacja żydowska- mająca określone działy i określone zadania...Nr 57- to zadaniowcy od spraw Religii- maja jeden cel: Obrzydzić Kościół, i nie tylko KK, ale wszystkie inne wyznania i związki wyznaniowe- wszystko, co jest w jakiś sposób zorganizowane wokół religii, zniszczyć Polską Tradycję, rozbijać wszystko co jest zorganizowane wokół religii cdn.
 • @miarka 00:14:57
  //Stwierdziłem więc, że odczytanie symboliki tego nicka nie jest możliwe, choć pojawiła się myśl, że odnosi się on do dokonywania wyborów, osądów, wymierzania kar, podejmowania decyzji dotyczących wielu czynników na raz. //

  //57 odnosić mogło by się do pewnego systemu kryteriów, kwalifikacji, praw lub zakazów – z pewnością liczącego ich wiele więcej jak 57, ale szczególnie wyróżniającego ten 57-my. Jakieś „złote pytanie”, „złoty podział”, „wagę”, „miecz”, jakaś „sztanca złego ducha”, „demon”, jakiś „stan zawieszenia nad tym co realne” – niebezpieczne tym, że już nie musi wracać do realizmu, do świata idei, a może prowadzić ku ideologicznym, demonicznym albo okultystycznym, dowolnie utopijnym iluzjom. Zwłaszcza iluzjom, które kiedy zostają spojone z emocjami nadmiernymi, ze zdarzeniami, szczegółami, relacjami i wyborami prowadzą ku ideologiom – niebezpiecznym tym, że się już dają przenosić z obiektu na obiekt, krzywdzić dobrych i mających rację moralną.// Bardzo dobrze odczytane- 57- to nr dziale Religie w Org

  Keren Or. Jerusalem Center.

  Występuje też związek
  http://www.keren-or.org/#
  i
  http://www.keren-or.org/#
  (są to dwie flagi- zaraz zobaczę czy linki to ukażą)

  Odnośnie blogera;
  //Teraz pytanie, czy można mu pomóc? Czy można „wyjść przed orkiestrę”, czyli przed Pana Boga odnośnie wskazania mu tej dobrej drogi?// Uważam, że nie- to osobnik niereformowalny- działający cynicznie, perfidnie...Nie podejmuje z owym panem dyskusji w sensie toczącej się rozmowy, wymiany zdań...Czasem jednak prostuję, i nie dlatego, że pan perfidnie walczy ze mną, bo marna to walka- perfidna, niskich lotów, nie warta zwracania uwagi na samą walkę jako taką- ale warto ukazywać innym metody, którymi Keren Or się posługuje- zwrócić uwagę na cele do których zmierza...Warto też ukazać innym Ofiarę Kerena- która spotykamy na portalu- Osobę wyrwaną z KK ....dzisiaj zagubiona- miotającą się pomiędzy Kerenem a błędnymi naukami...
  Myślę, że odkryjesz nieco wiecej...


  Pozdrawiam serdecznie.
 • @alfa.com.hel 01:43:20
  Z poleconych linków zainteresowało mnie to:

  http://www.eioba.pl/a/2gpu/dlaczego-ja-kerenor-nie-obchodze-swiat-bozego-narodzenia

  ``Manipulacja: Oddziaływania pedagoga na wychowanków prowadzące do ich uprzedmiotowienia, czyli poddania szczególnej kontroli i wpływowi, dzięki którym można skrycie realizować zamierzone cele...``

  Już wiele lat temu, Boży Apostoł, ostrzegał w Liście do Galatów:

  ``A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.`` (1:10)

  Idąc za radą Apostoła i ja postanowiłem nie przypodobać się ludziom. W tym wypadku, owi ludzie, do których nie chcę się uśmiechać pisząc te słowa, pochodzą z dwóch znanych wyznań. Pierwszymi są katolicy, drugimi zaś Adwentyści Dnia Siódmego”.


  Zabawne, ale już to przewidziałem w tym co powyżej pisałem:

  „ w przeciwieństwie do naturalnego patrzenia na rzeczywistość świata stworzonego przez Boga, Boga który jest dobry, mamy zło jako przeciwieństwo do dobra – w tej sytuacji zmienić kierunek, to tyle, co nawrócić się do Boga, zaś narracja przez zło nie stawia już alternatywy nawrócenia. W narracji rzeczywistości przez zło nawrócić się już nie daje, bo przeciwieństwem dla zła jest inne zło.”

  W liście św. Pawła – w naturalnym patrzeniu na rzeczywistość - jako dobre jest definiowane zjednywanie sobie Boga, zaś złe - ludzi.
  Tutaj Keren Or wchodzi w "narrację przez zło" i od razu wskazuje do niej przeciwieństwo – że on nie będzie tym złym co zabiega o względy ludzi.

  Ktoś nawykły do naturalnego patrzenia na rzeczywistość nie zauważy jego przewrotnej manipulacji i z nim się zgodzi, że w takim razie będzie dobrym człowiekiem. I przepadł.

  Bo co się okazuje? Że on co prawda nie schlebia katolikom i zielonoświątkowcom, ale za to schlebia wszystkim ich wrogom.
  A schlebiając im, jednak staje po stronie zła.

  Tak więc potwierdza się, że przeciwieństwem dla zła jest inne zło.

  A jak już „załatwił sobie” opinię „człowieka Bożego” to już „może” sobie poużywać bezkarnie na katolikach i zielonoświątkowcach - dopiero dopuszczając się ogromu kłamstw – niekoniecznie takich bezpośrednich, ale już przez spekulacje, niedomówienia i nadinterpretacje to na całego. Kłamie, a sam przestrzega przed tymi, co "okłamują".

  Czy człowiek nawykły do kłamstwa może dać się przekonać do czegoś dobrego?

  Pozdrawiam
 • @miarka 03:57:58
  //W liście św. Pawła – w naturalnym patrzeniu na rzeczywistość - jako dobre jest definiowane zjednywanie sobie Boga, zaś złe - ludzi.
  Tutaj Keren Or wchodzi w "narrację przez zło" i od razu wskazuje do niej przeciwieństwo – że on nie będzie tym złym co zabiega o względy ludzi.// TAK!- to wyjątkowo perfidny człowiek, który ma na celu kreować zło - to duże zło....Dlatego trzeba go obnażać, żeby nie wciągał przez pozór Bożego człowieka....

  //Ktoś nawykły do naturalnego patrzenia na rzeczywistość nie zauważy jego przewrotnej manipulacji i z nim się zgodzi, że w takim razie będzie dobrym człowiekiem. I przepadł.// - taka właśnie osobę obserwuje na portalu, ale tej osobie również nie można pomóc...

  //Bo co się okazuje? Że on co prawda nie schlebia katolikom i zielonoświątkowcom, ale za to schlebia wszystkim ich wrogom.
  A schlebiając im, jednak staje po stronie zła. // - dokładnie tak!
  Tak więc potwierdza się, że przeciwieństwem dla zła jest inne zło.

  //A jak już „załatwił sobie” opinię „człowieka Bożego” to już „może” sobie poużywać bezkarnie na katolikach i zielonoświątkowcach - dopiero dopuszczając się ogromu kłamstw – niekoniecznie takich bezpośrednich, ale już przez spekulacje, niedomówienia i nadinterpretacje to na całego. Kłamie, a sam przestrzega przed tymi, co "okłamują// - a według niego okłamują wszyscy, którzy nie pokłonią się jemu...

  //Czy człowiek nawykły do kłamstwa może dać się przekonać do czegoś dobrego?// - TU JUŻ NIE pomoże przekonanie- tu trzeba egzorcyzmów, bo on chcąc zwieść innych sam wszedł w zwiedzenie( i nie tylko zwiedzenie)...

  Pozdrawiam serdecznie....
 • @roux 11:36:19
  "Roux, witam Cie Naftali" macisz w glowie porzadnej kobiecie.Nawrociles sie na katolicyzm tak nagle?Opisz nam ten cudowny proces nawrocenia.
 • @staszek kieliszek 07:32:32
  Witaj Staszku- tu nie chodziło o mącenie w głowie, ale raczej odpór obrzydliwości Kerena Or, który manipulując Słowem Bożym próbował ośmieszać i poniżać rouxa i mnie- stad moja notka i komentarz rouxa... Nie oznacza to zmiany wyznania, czy też próby nawracania kogokolwiek...W tym przypadku roux potwierdził słuszność mojej publikacji...Serdecznie Cie pozdrawiam Staszku i dziękuje za twoja serdeczność...Helena
 • @alfa.com.hel 08:53:27
  A na Ciebie to juz czas isc do sklepu.Jest tam juz 9 rano.Kupic swierza buleczke wodna i 1 plajsterek szynki oraz 1 plajsterek sera na sniadanie.My tu w USA nie kupujemy na plajsterki tylko na funty raz na tydzien.Pozniej nam sie to psuje w lodowce i wyrzucamy.Bog nas za to pokarze.pozdro.
 • @staszek kieliszek 07:32:32
  Skąd Ci to przyszło do głowy?
  Pozdrawiam
 • @roux 09:23:56
  Zawsze pisales jak swiadek jechowy wiec to mi przyszlo do glowy.
 • @staszek kieliszek 09:11:13
  //A na Ciebie to już czas iść do sklepu//
  Ja też nie kupuje na plasterki- i mimo, że mieszkam sama, to jednak mam zawsze jakiś skromny zapas- nie chodzę codziennie do sklepu:))))))
  Ale wiem, że u Was jest cool - a Twoja posesja to wprost UROCZYSKO- przepiękna....Pozdrawiam Cię Staszku....
 • @OBNAŻAMY Keren Or
  Przemówienie rabina René Pfertzel

  Przemówienie René Pfertzel rabina, na inaugurację z dnia 29 listopada 2015 Drodzy przedstawiciele organów powiatowych korporacyjne, komunalne, Szanowni przedstawiciele religijnej wspólnoty, współpracownicy, członkowie Keren Or i zwolenników, panie i panowie, drodzy przyjaciele .... Jestem szczególnie zadowolony dzisiaj zobaczyć tak wiele twarzy, które stanowią [...] które reprezentują różne aspekty francuskiego społeczeństwa i naszych przyjaciół z poza Francji, aby zrobić nam zaszczyt radować się z nami w tym ważnym kroku w życiu naszej społeczności.
  Rzeczywiście, inwestowanie w budynku, w którym mieści naszą cześć, kulturalnego i społecznego była świetna decyzja, skok wiary, aktem wiary, jak nasi przyjaciele mówią po angielsku. Projekt ten był wynikiem zbiorowego wysiłku na wszystkich poziomach przez dedykowane ludzi, którzy oddali bez liczenia swoich zasobów i czasu.

  Ale w przeciwieństwie do Wieża Babel opisane w Księdze Rodzaju, projekt ten z pewnością zbiorowe, nie spowodowało totalitarnego społeczeństwa, w którym wszyscy myślą tak samo. Wręcz przeciwnie, nasza wspólnota wyglądało na chwilę w miejscowości Asteriks Gaul z jego wielu rozważań sporów. Czasami latające ryby. Ale wszystko zawsze zakończył się bankietem były obchodzone przyjaźń, głębokie uczucie, które wiążą naszych członków do siebie. I zapewniam was, a apetyczny gotowanie dzika na rożnie, zawsze mieliśmy koszerne potrawy.

  Pamiętam jeden wiosenny wieczór w roku 2004, kiedy rabin François Garai zadzwonił do mnie powiedzieć, że mała wspólnota Lyon szukał kantora, AN officiant, do obchodów miesiąca Tishri, Rosz Haszana i Jom Kipur. Przyjąłem tę ofertę z wielką przyjemnością, nie wyobrażając sobie przez chwilę, że dziesięć lat później, chciałbym rabin tej społeczności, w międzyczasie, by zebrał porozrzucane kawałki i stanie się wielką wspólnotą widzimy dzisiaj ,

  Mamy podróżował razem; dorastaliśmy razem. Keren Albo była niezbędna w mojej własnej podróży, przede wszystkim za wspieranie mnie w trakcie studiów rabbibiques ale także pozwala mi na interakcję ze społecznością, weź moje ślady, i wdrożyć moją wizję rabinat. Dla mnie był to transformujące doświadczenie formacyjne i bezcenne.

  Zrozumiesz: Mam wielki sentyment do tej społeczności, że widzę dużo jak galijskiej wiosce Asteriksa. Droga jest zawsze obarczona trudności, na takie jest życie, ale przebywają kursu. Pozostajemy wierni naszym wartościom.

  Społeczność wzrosła dzięki nieustannemu dążeniu kobiet i mężczyzn, prezydentów społeczności, studenci rabinów, rabinów, członków różnych płyt, licznych wolontariuszy. Każda i każdy dokonały unikalny wkład, a suma wszystkich tych energii pozwala nam być tu dzisiaj..........
  ..... Najpierw chciałbym oddać hołd rabina François Garai, rabin założyciela tej społeczności, którzy towarzyszyli i następnie wiernie, z miłością, od momentu jej powstania. To był rabinem referent, a on jest moim mentorem zawsze, kiedy mam pytania. Inne rabini obecne dzisiaj lub prowadzą również wyrazili poparcie dla tej rabinicznej przygody..............


  Nie jesteśmy ani gorsze, ani lepsze od innych; patrzymy jak wszyscy przez to życie najlepiej jak to możliwe. W tym sensie wszyscy podziela to doświadczenie życiowe. Podziały dziś nie są między Żydami, chrześcijanami, muzułmanie, buddyści, ateiści, Agnostycy, itd., Ale na tych, którzy w pełni przyjąć tę dwoistość, uznając w nich, które je odróżnić, akceptując i uwzględniając ciekawostka dla tych, którzy są inni, i tych, którzy w imię tego, co je wyróżnia, uważają, że inni nie mają prawa do życia.

  Ludzkość jest zróżnicowany, w liczbie mnogiej, urozmaicone, bogate w swoich różnic, i tu w Keren Or, jesteśmy bardzo mały ułamek, bardzo małe rzeczywiście, ale bardzo dumny z tego.

  I teraz oddać głos pani Miriam Kramer, który przybywa z Londynu. Jest prezesem EUPJ, Unii Europejskiej dla Judaizmu Postępowego, a ona zaszczycili nas swoją obecnością.
  Rabin René Pfertzel

  Przeczytaj przemówienie Brigitte Frois, prezes Keren Or
 • @staszek kieliszek 09:41:36
  Zawsze pisałem i piszę prawdę, staram się nikogo nie obrażać.

  "(18) Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi." (Rz 12:18 BT)

  prawda jest obiektywna.

  "(34) Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. (35) Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. (Dz 10:34 BT)

  Mogę się z Tobą nie zgadzać, lecz nie przeszkadza mi to czytać z zainteresowaniem Twoich wypowiedzi (np. kury ukryte pod siatką maskującą to prawdziwa perła)
  Do zobaczenia w Nowym Świecie.
 • @DO NIEKTÓRYCH
  W DOMYSŁACH TO WY JESTEŚCIE MISTRZAMI!

  Jednak za nim o mnie, to parę słów jeszcze na temat mędrców. W zasadzie nie poruszałbym tematu, czy magów prowadził Boży Duch, czy też nie. Ja wiem, że byli kierowani przez Pana Boga, a nie przez szatana i kropka.

  Podjąłem temat z innej przyczyny. Z przyczyny bardziej prozaicznej dla mnie, lecz ważnej dla Alfy.
  Wyżej wymieniona Alfa powtarza kolejny już raz, że w chwili wyruszenia owymi magos Duch Boży nie kierował, że może później...

  Niestety ta Pani przeczy nie tylko Biblii, do której szacunku nie ma za grosz, ale również zaprzecza swojemu szefowi, czyli papieżowi Franciszkowi, który wyraźnie nadmienił na temat magów odwiedzających Pana Jezusa, iż „Duch Święty ich wezwał i pobudził do wyruszenia w drogę”.

  http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x85370/papiez-o-poszukiwaniu-ktore-nigdy-sie-nie-konczy/

  No cóż, brak wiedzy nie tylko ewangelicznej, ale i wiedzy dotyczącej kościoła papieskiego już dawno Alfie został udowodniony.

  PS

  Jeśli o moją osobę chodzi, czyli o login Internetowy, który sobie wybrałem...

  „57”, liczba odnosząca się do mojego życia, a nie żadne dwie cyfry mające jakieś tajemnicze znaczenie!
  „Keren”, to w języku hebrajskim „promień”.
  „Or”, to wyraz także hebrajski, oznaczający „światło”.

  No, teraz będziecie spali spokojnie!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 11:12:05
  NO, JEŚLI TY JESTEŚ "promieniem światła" , chociażby poprzez nicka, to ja jestem "księżniczka Anna"....
  Od mojej wiedzy z daleka panie keren- bo pora, żebyś zajął się swoimi głupotami i zaczął je prostować....
  Następnie- mój nick- to nie alfa...
  Następnie - nie dyskutuje z "bufonami"...
  Następnie - nie interesuje mnie interpretacja innych Osób, na szczęście nie jestem w sekcie i mam prawo do swoich osobistych rozważań- TAK JEST W KK- panie keren...
  NASTĘPNIE:
  //«Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». // - a więc prowadzi ich gwiazda- wynik obserwacji astrologicznych...
  NATOMIAST DUCH BOŻY PROWADZI PASTUSZKÓW:

  "«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
  14 «Chwała Bogu na wysokościach,
  a na ziemi pokój
  ludziom Jego upodobania»4. "(Łk 2)
  RÓŻNICA JEST TAK OCZYWISTA, że nie wymaga komentarza....
  NASTĘPNIE;
  "W homilii papież przypomniał, że Dzieciątko, narodzone w Betlejem z Maryi Dziewicy przyszło nie tylko dla ludu Izraela, reprezentowanego przez pasterzy z Betlejem,

  ##ale także dla całej ludzkości, reprezentowanej przez Mędrców ze Wschodu.###- (ludzkości pogańskiej dop. wł)

  ##Podkreślił, że Magowie pochodzący ze Wschodu są pierwszymi w wielkiej procesji###(pogańskiego świata dop. wł)

  która od owych czasów już się więcej nie zatrzymuje i "poprzez wszystkie wieki rozpoznaje orędzie gwiazdy i znajduje Dzieciątko, wskazujące nam czułość Boga".

  "Zawsze są nowi ludzie, którzy zostają oświeceni światłem Jego gwiazdy, którzy znajdują drogę i do Niego docierają" - powiedział Franciszek i podkreślił,

  //że "Magowie reprezentują mężczyzn i kobiety poszukujących Boga w religiach i filozofii całego świata: poszukiwanie, które nigdy się nie kończy".//
  POSZUKUJĄCY BOGA W FILOZOFIACH ŚWIATA...dopiero, gdy odnajdą drogę- wszystko staje się jasne- BOŻE...

  //"Magowie wskazują nam drogę, którą należy podążać w naszym życiu//

  //Widząc znak gwiazdy, odczytali go i wyruszyli w drogę, odbyli długą podróż" //
  //a w tej drodze dojdzie także do ich osobistego spotkania z prawdziwym Bogiem".//

  SZUKAJĄC KRÓLA ŻYDOWSKIEGO - ZNALEŹLI BOGA...Jest tu obraz Człowieka, który poszukuje różnych spraw, różnych filozofii i różnych pojęć- i zawsze ma możliwość odnaleźć Boga....

  "W pałacu Heroda Mędrcy przeżywają chwilę ciemności, pustki, którą udaje im się przezwyciężyć dzięki natchnieniom Ducha Świętego, który mówi poprzez proroctwa Pisma Świętego" - mówił papież. "

  "...dochodzą do uznania, że kryteria Boga są bardzo różne od kryteriów ludzi, że Bóg nie objawi się w mocy tego świata, ale zwraca się do nas w pokorze swej miłości" - wyjaśniał papież i dodał: "W ten sposób Mędrcy są więc wzorem nawrócenia do prawdziwej wiary, ponieważ bardziej uwierzyli w dobroć Boga, niż pozorny splendor władzy"." - przy końcu swych poszukiwań uwierzyli w Boży nakaz:
  "A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny"

  ": "Żłóbek przedstawia nam inną drogę od tej, jaką zachwyca się mentalność tego świata: jest to droga uniżenia Boga, Jego chwały ukrytej w żłóbku w Betlejem, w krzyżu na Kalwarii, w cierpiącym bracie i siostrze"."
  WAZNE:

  "Mędrcy weszli w tajemnicę.

  ##Przeszli od ludzkich obliczeń do tajemnicy: to było ich nawrócenie" -##

  zaznaczył Franciszek i wezwał:

  ##"Prośmy Pana, aby pozwolił nam przeżyć tę samą drogę nawrócenia, jaką przeżywali Mędrcy.##

  Aby nas bronił i wyzwolił od pokus, zakrywających gwiazdę. Abyśmy zawsze żywili niepokój i stawiali sobie pytanie: gdzie jest gwiazda, kiedy pośród złud światowych straciliśmy ją z pola widzenia. Abyśmy nauczyli się poznawania nieustannie na nowy sposób tajemnicy Boga, abyśmy nie gorszyli się „znakiem”, wskazaniem: `Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie`, i abyśmy mieli pokorę, by prosić, naszą Matkę, aby nam Go ukazała.

  ##Abyśmy znaleźli odwagę, żeby uwolnić się od naszych iluzji, od naszych założeń, od naszych „świateł”, i abyśmy poszukiwali tej odwagi w pokorze wiary i mogli spotkać Światło, Lumen..."
  Z TEGOŻ ARTYKUŁU:

  "Magowie według tradycji byli ludźmi mądrymi: studiowali gwiazdy, badali niebo, w kontekście kulturowym i wierzeniach przypisujących gwiazdom znaczenie i wpływy na sprawy ludzkie. Magowie reprezentują mężczyzn i kobiety poszukujących Boga w religiach i filozofii całego świata: poszukiwanie, które nigdy się nie kończy. Mężczyźni i kobiety poszukujący."

  INNA SPRAWA- KTÓRA JEST TWOJĄ HEREZJĄ:

  "...nazywanie Daniela Światłym Chrystusowym uczniem, dobitnie świadczy, że autor nie ma pojęcia o czym pisze...." - DANIEL ŻYŁ W NOWYM TESTAMENCIE ???? - W CZASACH, KIEDY CHRYSTUS BYŁ NAM DANY? - WIDZISZ SWOJE HEREZJE?
  NO I RZECZ OSTATNIA:

  //Niestety ta Pani przeczy nie tylko Biblii, do której szacunku nie ma za grosz, ale również zaprzecza swojemu szefowi, czyli papieżowi Franciszkowi, który wyraźnie nadmienił na temat magów odwiedzających Pana Jezusa, iż „Duch Święty ich wezwał i pobudził do wyruszenia w drogę”.//
  TA PANI NAPISAŁA ZGODNIE Z BIBLIA !!!!
  PAPIEŻ TO NIE SZEF...!!!!- to Ojciec Święty dany Nam....
  A ODKĄD TY, WALCZĄCY Z KOŚCIOŁEM ZACZĄŁEŚ SZANOWAĆ PAPIEŻA? - BRAWO!!!! JEST JESZCZE NADZIEJA, ŻE SIĘ NAWRÓCISZ....

  NO I, NIE ROZUMIESZ W OGÓLE PARALELNYCH TREŚCI...
  (jednocześnie zachodzący z czymś innym, takim samym lub pod pewnym względem podobnym)

  (paralelny:
  analogiczny, bliźniaczy, jakby żywcem wyjęty z obrazu, podobny, pokrewny, porównywalny, równokształtny, równoległy, równorzędny, równoważny, równoznaczny, styczny, tego typu, współmierny, współrzędny, zbieżny, zbliżony, żywy obraz kogoś, )

  I ALEGORII:
  alegoria «w literaturze i sztuce: postać, motyw lub fabuła mające poza znaczeniem dosłownym stały umowny sens przenośny»
  • alegoryczny • alegorycznie • alegoryczność

  SPRAWA OSTATNIA:

  //Jeśli o moją osobę chodzi, czyli o login Internetowy, który sobie wybrałem...

  „57”, liczba odnosząca się do mojego życia, a nie żadne dwie cyfry mające jakieś tajemnicze znaczenie!
  „Keren”, to w języku hebrajskim „promień”.
  „Or”, to wyraz także hebrajski, oznaczający „światło”.//
  JAKKOLWIEK BYŚ tłumaczył, nie jest to przypadek, że masz Login Organizacji żydowskiej, a chcesz nas uczyć czy wolno Nam mieć Polskie Tradycje- czy nie....

  //No, teraz będziecie spali spokojnie!//

  A CÓŻ TY ZA PERSONA, ŻEBYM NIE MOGŁA PRZEZ CIEBIE SPAĆ :))))))))))))) - słyszysz ten śmiech ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!

  Żegnaj !
 • @
  OWOCE DZIAŁANIA MĘDRCÓW:

  "Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch,"

  to są owoce działania Heroda, a nie mędrców. Nie ładnie tak kłamać..


  Owoce działania mędrców to:

  "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę."
 • @jawa nie sen 14:39:35
  @jawa nie sen 14:39:35
  Nie żartuj, a już na pewno nie pouczaj-

  "Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok......"
  "Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy."
  GDYBY ICH DUCH BOŻY PROWADZIŁ, TO NA PEWNO NIE TAK, ABY NARAŻAĆ ŻYCIE SWOJEGO SYNA....
  I GDYBY ONI NIE WPROWADZILI HERODA W PRZERAŻENIE, GDYBY NIE WYJAWILI MU, ŻE WŁAŚNIE NARODZIŁ SIĘ KRÓL ŻYDOWSKI, HEROD NIE WPADŁ BY W SWÓJ OBŁĄKAŃCZY PLAN....

  TO CO TY PISZESZ, TO JUŻ INNE DZIAŁANIE:

  //Owoce działania mędrców to:

  "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę."//
  "«Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? ..."............
  MĘDRCY POZNALI SŁOWO BOŻE - PROROCTWO,już po przekazaniu wiadomości Herodowi:
  "Ci (mu) odpowiedzieli: «W Betlejem3 judzkim, bo tak napisał Prorok:
  6 A ty, Betlejem, ziemio Judy,
  nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
  albowiem z ciebie wyjdzie władca,
  który będzie pasterzem ludu mego, Izraela»4.
  7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem...".......

  "W pałacu Heroda Mędrcy przeżywają chwilę ciemności, pustki, którą udaje im się przezwyciężyć dzięki natchnieniom Ducha Świętego, który mówi poprzez proroctwa Pisma Świętego" - mówił papież. "

  "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny."
  TU JUŻ JEST INTERWENCJA BOGA, A NIE ZASŁUGA MĘDRCÓW- MAGÓW....
  //Nie ładnie tak kłamać..//

  Nie ładnie się "wcinać w cudze rozmowy, nie wiedząc o co chodzi"- poczytaj dokładnie całość- od pierwszej do ostatniej linijki- i bez pouczeń proszę....
 • @alfa.com.hel 17:05:56
  A gdyby babcia miała wąsy.. Wszyscy to znamy.

  Jakby Pan Jezus sie nie urodził to te dzieci by tez nie zginęły czy to znaczy ze smierć tych dzieci to owoc Pana Jezusa?. idziemy dalej twoją pokrętną retoryką i gdybaniem?

  A moze zamiast tego skupmy sie na tym co jest w Piśmie, nie pamietam zeby tam gdzies było ze mędrcy namawiali Heroda do mordowania dzieci, wiec nie rozumiem dlaczego przypisujesz im współudział w zbrodni

  "udali się do swojej ojczyzny."
  TU JUŻ JEST INTERWENCJA BOGA, A NIE ZASŁUGA MĘDRCÓW- MAGÓW...."

  hmm... czyli raz są wysłannikami szatana a za chwile Bóg nimi kieruje, ładne bajki piszesz.

  A tak na marginesie to co tu wypisujesz nie jest przypadkiem sprzeczne z twoim wielkim rzymskim kościołem?chyba nie twierdzisz ze krk obchodzi święto 3 wysłanników szatana? i
 • @jawa nie sen 19:59:25
  Nie mam ochoty na rozmowy prowadzące do nikąd- A jeśli chcesz poznać mój Kościół- to przyjdź i poznawaj...W każdym razie zmień ton- bo nie jesteś moim egzaminatorem...
  Za to co pisze biorę odpowiedzialność, ale nie przed Tobą- podyskutuj z Kerenem,,,,
  A odpowiedź znajdziesz, jak dokładnie przeczytasz...
 • @jawa nie sen
  ALFA SIĘ POGUBIŁA!

  Jawa nie sen napisał:

  „A tak na marginesie to co tu wypisujesz nie jest przypadkiem sprzeczne z twoim wielkim rzymskim kościołem? Chyba nie twierdzisz ze krk obchodzi święto 3 wysłanników szatana?”.

  Bardzo mocne stwierdzenie. Na chwilę zło umilkło!
  Alfa się pogubiła, idąc tropem Świadków... Jedyną Drogą do Boga Ojca Jest Jego Syn. O tym alfa.com.hel zapomniała!

  Zresztą w swoich wpisach alfa.com.hel występuje również przeciwko papieżowi. Hmm... Katoliczka wystawia oręż przeciwko papieżowi Franciszkowi!

  PS

  No właśnie, czy Twój Kościół alfo.com.hel obchodzi święto trzech wysłanników szatana?


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 01:11:51
  Masz klucz do zrozumienia swojego błędu:
  "wielu jest powołanych, lecz mało wybranych" (Mt 22,14)"
 • @57KerenOr 01:11:51
  "Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga,
  a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych.
  4 Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną,
  nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi.
  5 Święty Duch karności ujdzie przed obłudą,
  usunie się od niemądrych myśli,
  wypłoszy1 Go nadejście nieprawości." Mdr 1,
 • Autorka
  Witaj Heleno.

  Twoje przemyślenia i wnioski związane z Danielem i jego przyjaciółmi w porównaniu z mędrcami ze Wschodu są trafne.
  Przypominają mi jeszcze inną postać biblijną, która była wychowywana między innymi w mądrości ludzkiej. Ale wybrała mądrość Bożą, podobnie jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz (Daniela 1:7).

  To Mojżesz:

  - "Toteż Mojżesz został wyszkolony we wszelkiej mądrości Egipcjan ..." (Dzieje Ap. 7:22 NW).

  "Zdaniem egiptologów jego edukacja obejmowała pisanie i czytanie po egipsku i przynajmniej niektóre umiejętności skrybów. Profesor James Hoffmeier napisał w książce Israel in Egypt (Izrael w Egipcie): „Istnieją przesłanki potwierdzające biblijną tradycję, wedle której Mojżesz potrafił utrwalić na piśmie kolejność wydarzeń oraz przebieg wędrówki, a także wykonywać inne zadania skryby”"

  http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2007205

  Co chciał wykazać Keren?
  Że Daniel i jego trzej towarzysze to tacy sami magowie, jak mędrcy ze Wschodu, którzy przyszli oddać cześć Jezusowi?
  Zdaje się jednak, iż wykazał się brakiem wnikliwości i chęcią ogarnięcia umysłem szczegółów, które go na obecną chwilę przerastają.

  Trudno jest zrozumieć upartość Kerena w twierdzeniach, które zaprzeczają biblijnym i pozabiblijnym faktom.

  Pozdrawiam serdecznie.
 • @Ben Nechar 11:46:41
  Witaj Ben!!
  Kerenowi nie zależy na samych publikacjach- on raczej robi wszystko, żeby Nas odciągać od Bożych spraw, wprowadza zamieszanie- licząc przy tym na zniszczenie Naszego życia duchowego- a liczy też, że ośmieszy Nas w oczach innych....
  Jeden z moich Braci przypomniał mi właśnie Lb 24:

  "«Wyrocznia Balaama, syna Beora;
  wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy;
  16 wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,
  który ogląda widzenie Wszechmocnego,
  a w wiedzy Najwyższego ma udział,
  który pada3, a oczy mu się otwierają.
  17 Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,
  dostrzegam go, ale nie z bliska:
  wschodzi Gwiazda z Jakuba4,
  a z Izraela podnosi się berło.
  Ono to zmiażdży skronie Moabu,
  a także czaszki wszystkich synów Seta. "
  #wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło#

  "A Izrael urośnie w potęgę. "
  Tekst znany doskonale na wschodzie- z pewnością znany Mędrcom...

  Godzi się więc obserwować gwiazdy; godzi się wyruszyć w drogę, aby oddać pokłon nowo narodzonemu Królowi....I to tyle....Mędrcy są przedstawicielami Narodów do których przyszedł Syn Boży- Mesjasz, Zbawiciel...Wierzymy też w to, że Mędrcy po spotkaniu Zbawiciela- doznali łaski nawrócenia, dlatego ukazujemy ich wędrówkę....Oczywiście należy oddzielnie omawiać postać Daniela i postacie Mędrców; Życie Daniela możemy opisać trzema określeniami: świadomość celu, wytrwałość w modlitwie i wierność w służbie prorockiej....
  Prorok słyszy słowa: "Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które mówię do ciebie... (10, 11).
  Mesjasz przyszedł do Narodów- i tu patrzymy na wędrówkę Mędrców- która jest również Naszą wędrówką....

  Jeśli chodzi o mnie, to wyłączam się z wszelkich zbędnych dyskusji, które tylko i wyłącznie "kradną " czas - zależy mi na dyskusjach, które pogłębiają moje życie z Bogiem, które same w sobie są cenne, które są dla mnie pogłębieniem Bożej Nauki, i oddają Bogu należną Cześć i uwielbienie- mogę poza tym dyskutować z ludźmi, którzy szczerze szukają Boga....

  Serdecznie Cię pozdrawiam...Helena.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ULUBIENI AUTORZY